Zapraszamy na Roraty

Zapraszamy na Roraty z lampionami : Środa i Sobota godz. 6.30 i 18.00