Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2015

Liturgia i modlitwa

Orędzie Fatimskie – proroctwo na nasze czasy

Jeżeli wgłębimy się w treść Orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza nas do współpracy. W orędziu tym pojawia się słowo „jeżeli”. Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nade wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i opieki. Daje nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych czasach. (…)

Dziś stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez wielu ludzi Boga i poddania się przez nich źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zagrożony jest pokój na świecie. Świat znowu stanął w obliczu zmagań militarnych, przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia Madonny z Fatimy wskazują gdzie leży ratunek. Poza oderwaniem od grzechu i czystości serca, Najświętsza Panna wskazuje konkretne i praktyczne środki ratowania dusz i pokoju dla świata.

Odpowiadając na to wezwanie Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród jak największej rzeczy wiernych:

  • nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
  • codzienny różaniec
  • modlitwa w intencji biskupów biorących udział w Synodzie

Problematyka społeczna

Rodzina

Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. Przeciwstawiając się tym zagrożeniom Akcja Katolicka powinna:

  1. Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny.
  2. Uczestniczyć w „Marszach dla życia”.
  3. Uświadamiać rodzicom ich prawa do decydowania o programach nauczania,
  4. Podejmować działania na rzecz rodzin.

Polityka

W roku wyborów do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych parafiach i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach.

Akcja katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych, wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskimi.

Formacja

  1. Przypomnienie Orędzia Fatimskiego.
  2. Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.
  3. Zapoznanie się z Adhortacją Apostolską Evangelii Gaudium papieża Franciszka.

Biuletyn Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej w Polsce
Nr 49 grudzień 2014 r.