Bierzmowanie

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1285) Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 1). Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 2).

Podobnie jak przy chrzcie, tak i przy bierzmowaniu przyjmującemu sakrament powinien towarzyszyć świadek. Jego powinnością jest troszczyć się, aby bierzmowany postępował jak prawdziwy uczeń Chrystusa i wiernie wypełnił zobowiązania, wynikające z tego sakramentu.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat na świadka bierzmowania:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie lub jego rodziców, a w razie ich braku przez proboszcza lub szafarza bierzmowania; jest do tego odpowiedni i ma intencje pełnienia tego zadania
  • ukończył 16 lat życia, jeśli biskup diecezjalny nie określi innego wieku albo proboszcz lub szafarz nie uznał za uzasadnione dopuszczenie wyjątku
  • jest katolikiem bierzmowanym i przyjmuje Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiednie do podejmowanej funkcji
  • jest wolny od jakiejkolwiek koniecznej kary, wymierzonej lub zdeklarowanej
  • nie jest ojcem ani matką bierzmowanego, może być współmałżonkiem

Zaleca się by świadkiem był chrzestny lub chrzestna, albo ktoś bliski, najlepiej z rodziny, który zna i może potwierdzić, że kandydat jest dojrzałym chrześcijaninem. Nie wyklucza się jednak możliwości wyboru innych osób na świadka bierzmowania.

Warunki przyjęcia sakramentu bierzmowania:

  • uczestnictwo w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania
  • zdanie egzaminu z wiedzy religijnej (na lekcjach katechezy)
  • złożenie na ręce proboszcza prośby skierowanej do Ks. Biskupa o udzielenie bierzmowania
  • dostarczenie świadectwa chrztu (jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii niż parafia bierzmowania)