Małżeństwo

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1660) Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu (Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48; KPK, kan. 1055, § 1).

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1661) Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego (Por. Sobór Trydencki: DS 1799).

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1662) Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych. Małżeństwo chrześcijańskie jest jedno tzn. jest to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie tworzą związek nierozerwalny, czyli raz ważnie zawarte małżeństwo sakramentalne łączy dwoje ludzi aż do śmierci jednego z małżonków. Decyzja o przyjęciu sakramentu małżeństwa jest decyzją życiową i nie powinno się jej podejmować pochopnie lub pod jakimkolwiek przymusem.

Informacje dla narzeczonych:

 1. Przystąpić do sakramentu małżeństwa mogą jedynie osoby pełnoletnie – oboje narzeczonych musi mieć ukończony 18 rok życia.
 2. Sakrament małżeństwa zawierany jest w parafii narzeczonej (lub narzeczonego) – tam też dopełniane są formalności związane z zawarciem małżeństwa.
 3. Datę ślubu oraz godzinę ceremonii dobrze jest zarezerwować odpowiednio wcześnie w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej (narzeczonej lub narzeczonego) niecałe 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające, że między narzeczonymi nie zachodzą przeszkody prawne do zawarcia kontraktu cywilnego (zaświadczenie JEST WAŻNE 3 MIESIĄCE).
 2. Świadectwo chrztu „DO ŚLUBU” (Inaczej metryka chrztu . Świadectwo znajduje się w parafii, w której katolik został ochrzczony (JEST WAŻNE 3 MIESIĄCE).
 3. Świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wpisane na świadectwie chrztu, ale jeśli nie ma tam adnotacji, to trzeba je uzyskać w parafii, której narzeczona/ny przyjął ten sakrament).
 4. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
 5. Dowody osobiste w celu stwierdzenia tożsamości.
 6. Dane świadków: imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data urodzenia.

Po spisaniu protokołu, narzeczeni otrzymują:

 1. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi (jeśli jedna ze stron jest z innej parafii).
 2. Kartki do spowiedzi (Nie należy jej podpisywać. Przystępując do spowiedzi, proszę się przedstawić księdzu mówiąc: Jest to moja pierwsza/druga spowiedź przedślubna, wyznać grzechy i po spowiedzi podać księdzu dyskretnie kartkę).

Po spisaniu protokołu przedślubnego a przed zawarciem małżeństwa narzeczeni powinni:

 1. Uczestniczyć w naukach przedślubnych w Poradni Rodzinnej (o ile jeszcze nie uczestniczyli).
 2. Przystąpić do sakramentu pokuty (przynajmniej dwa razy od dnia zapowiedzi, a koniecznie DZIEŃ przed ślubem).
 3. Dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) z adnotacją o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.