Stowarzyszenie „Lazur Nadziei”

Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych „Lazur Nadziei” w Bielsku Podlaskim powstało z inicjatywy rodziców osób niepełnosprawnych

w 2015 roku. Zrzesza ono rodziców i ich niepełnosprawne dzieci z różnymi  schorzeniami i w różnym wieku. Siedzibą Stowarzyszenia jest Osiedlowy Dom

Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, ul.11 Listopada 10. Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe cele to:

– wzajemna pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki i w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych związanych z niepełnosprawnością ich dzieci,

– rehabilitacja i stymulacja rozwoju osób niepełnosprawnych

– upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i zdrowego stylu życia wśród niepełnosprawnych i ich rodzin

– integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze społeczeństwem,

– zabezpieczenie godnego funkcjonowania niepełnosprawnych podopiecznych w przyszłości , gdy pozostaną bez rodziców

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku pod nr 0000568846 w dniu 27 lipca 2015 roku.